Duindorp is een relatief kleine wijk met bijna 6000 inwoners en ligt aan het strand aan de zuidkant van Scheveningen. Van de bewoners is 85% autochtoon en 15% allochtoon. Het is een wijk die gekenmerkt wordt door een ‘dorpscultuur’ met een sterke onderlinge saamhorigheid, waar iedereen elkaar kent, en families die al generaties lang in de wijk wonen.


Maar tegelijkertijd gaat het om een wijk die nogal wat problematiek achter de voordeur kent, uiteenlopend van laaggeletterdheid tot verslavingsproblematiek, en van huislijk geweld tot schuldenproblematiek en armoede. Armoede, die in veel gezinnen overgaat van generatie op generatie. Vaak spelen financiële problemen een rol.

Het gemiddeld inkomen in Duindorp ligt met € 20.500 onder het Haagse gemiddelde van € 23.300. In 2015 heeft 21.1% van de inwoners heeft een inkomen lager dan 110% van het wettelijk sociaal minimum. (GBA, 2015) De vraag naar schuldhulpverlening is hoog en de werkloosheid is met name hoog onder 55-plussers: 21,3%. In de leeftijdsgroep tussen 30 en 40 jaar is ruim 14% werkloos.

De wijk scoort over het algemeen goed als het om woonomgeving, leefbaarheid en sociale cohesie gaat. Zo geven bewoners een 6.9 voor de woonomgeving, een 7.1 voor leefbaarheid en ook de sociale cohesie is groot.  (Wijkprogramma 2016-2019). Daar staat tegenover dat Duindorpers meer dan gemiddeld aangeven last te hebben van overlast en verloedering. De belangrijkste bronnen van overlast zijn het te hard rijden, parkeerproblemen, hondepoep  en zwerfvuil op straat en overlast door rondhangende jongeren. Een groep jonge kinderen zorgt voor overlast op straat, waarbij wordt opgemerkt dat de groep die overlast geeft steeds jonger wordt. Ouders blijken daarbij soms moeilijk aanspreekbaar op het gedrag van hun kinderen. Een ander negatief ervaren punt betreft de terugloop van het winkelaanbod in de wijk en de leegstand van winkelpanden op het Tesselseplein, het winkelcentrum van Duindorp.

Negatief imago

Een bijzonder aandachtspunt tenslotte betreft het negatieve imago van de wijk. De gemeente, bewoners en maatschappelijke partners willen dan ook een slag maken waar het gaat om het verbeteren van het imago van de wijk. Naar nieuwe bewoners wordt dit o.a. gedaan door het programma ‘Welkom in Duindorp’, waarbij nieuwe bewoners bezocht worden en wegwijs worden gemaakt in de wijk. Daarnaast worden manieren gezocht om de betrokkenheid van bewoners, en in het bijzonder van jongeren, bij de wijk te versterken.

In de periode 2000-2010 heeft een ingrijpende herstructurering plaatsgevonden, waarbij 1100 woningen gesloopt zijn en 750 nieuwbouwwoningen gebouwd zijn. Op het voormalige Norfolk-terrein vindt momenteel nieuwbouw plaats.

Verder lezen over Duindorp:

>> “Ik heb al twee thuishulporganisaties failliet zien gaan”, Mieke
>> “De laatste tijd betrap ik mezelf erop dat ik in mezelf sta te lullen”, Lady
>> Close up van Duindorp
>> Hoe de gemeente Den Haag de decentralisaties heeft aangepakt