Schaijk is een dorp van bijna 7000 inwoners gelegen in het Noordoosten van Brabant. Het dorp is de grootste in haar gemeente, waar vergrijzing en het wegtrekken van jongeren een probleem is.

In de gemeente Landerd, waar Schaijk onder valt, doen ze er veel aan om de leefbaarheid in de kernen te behouden en ruimte te geven aan bewoners om zelf initiatieven te ontplooien. In 2018 investeert de gemeente in de samenleving, door geld vrij te maken voor de wijkverpleegkundige, de buurtsportcoach, de verdere ontwikkeling van het basisteam voor de jeugd en geld voor preventie.

Het college van Landerd hecht veel waarde aan participatie en draagvlak. Uitgangspunt is dat iedere inwoner van Landerd erbij hoort, zich thuis voelt en mee kan doen. Wethouder Maathuis: “Dit kost tijd, maar de ervaring leert dat het resultaat eenvoudigweg beter is en dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het past ook bij onze visie, samen werken aan de doelen van Landerd: onze doe-democratie. Iedereen doet mee vanuit een eigen rol in de samenleving. Individuele burgers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties, gemeentelijke organisatie en gemeentebestuur.”

 

Kerk in Schaijk

Voorzieningenaanbod

In Schaijk is het voorzieningenaanbod onder druk komen te staan. Het van oorsprong zelfstandige en min of meer zelfvoorzienende dorp zal naar verwachting steeds meer transformeren naar woondorpen. Ondanks deze verandering blijft sprake van sociale binding. Een ontmoetingsplek binnen en buiten is voor inwoners daarbij van groot belang. Een voorbeeld daarvan is het ontmoetingscentrum van Zorgcoöperatie Schaijk, dat zich als doel heeft gesteld om (kwetsbare) mensen zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp te laten wonen door het organiseren van aanvullende diensten.

Het voorzieningenaanbod in Schaijk staat onder druk.

Daarnaast staat er de komende jaren veel te gebeuren in het centrum van Schaijk, dat een complete metamorfose ondergaat. Er komt een centrum met een breed winkelaanbod waar ook plaats is voor de wekelijkse markt en evenementen zoals de kermis. Daarnaast worden er bijna veertig appartementen gebouwd die ook geschikt zijn voor ouderen. Door het bundelen van winkels ontstaat één centrale plek om te winkelen en te verblijven. Eén gebied waar je terecht kunt voor alle boodschappen, zodat iedereen makkelijk van winkel naar winkel kan. Een echt dorpshart voor Schaijk met meer levendigheid en voorzieningen.

Scouting

Als je hulp zoekt in Schaijk, dan vraagt de gemeente om eerst contact op te nemen met iemand die je kent zoals een intern begeleider op school, het consultatiebureau, huisarts of bij je sportclub. Er is ook een preventiemedewerker in het dorp. Het basisteam jeugd en gezin kan je telefonisch bereiken of mailen. Zij kunnen een plan van aanpak maken als er hulpverlening moet worden ingezet.

De onafhankelijke adviesraad Sociaal Domein van Landerd geeft aan dat jongeren bij het behalen van de achttienjarige leeftijd vrij abrupt verstoken blijven van hulpverlening en begeleiding ongeacht de (deel)problemen die er dan nog bestaan. Jeugdhulpverleningsinstellingen als de Oosterpoort zouden hun hulpverlening waar nodig nog willen verstrekken aan die jong- volwassenen, maar er ontbreekt daartoe de financiële middelen vanuit de gemeenten. De adviesraad pleit dan ook voor een soepele afbouw van de hulpverlening na het bereiken van de 18 jarige leeftijd ter voorkoming van grotere problemen op latere leeftijd met alle financiële consequenties van dien.