In de wijk Ypenburg wonen bijna 30.000 inwoners. De jonge wijk, vrijwel geheel gebouwd na 1991, ligt aan de westzijde van Den Haag, op en rond het gebied van het oude vliegveld Ypenburg. De kinderrijke wijk is ruim opgezet met veel groen en speelvoorzieningen.

De wijk beschikt over 8 basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs en heeft een eigen winkelcentrum. Daarnaast beschikt Ypenburg over een bibliotheek die tevens functioneert als cultuuranker, dat tot doel heeft de kunst- en cultuurparticipatie van bewoners te stimuleren en geïnteresseerde bewoners te ondersteunen bij het opzetten van culturele activiteiten.

De sociaal-economische situatie en het opleidingsniveau is gemiddeld vrij hoog.  Het werkloosheidspercentage  is laag: in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar bedraagt het werkloosheidpercentage 2,8%, ca. de helft van het Haagse gemiddelde (5,3%).(Wijkprogramma 2016-2019) Ook het percentage huishoudens met een inkomen tot 105% van het wettelijk sociaal minimum ligt met 7,4% in Ypenburg beduidend lager dan in heel Den Haag (14,6%). Daarbij doen zich wel opmerkelijk verschillen voor tussen de verschillende buurten in Ypenburg.  60,4% van de bevolking is van autochtone afkomst, 27,1% van de inwoners is van niet-westerse afkomst, waarvan de grootste groep gevormd wordt door Surinamers (10.1%), en 12,5 is van westerse afkomst.

Door geïnterviewden wordt ook meermalen zorg uitgesproken over al dan niet verborgen armoede en schuldenproblematiek, deels als het gevolg van het langdurig verkeren op een minimuminkomen, deels als gevolg van echtscheidingen en het verlies van een baan. Ook in het Wijkplan 2016-2016 wordt opgemerkt dat zorg- en welzijnsinstellingen een toename van problemen in gezinnen (financiële problemen , echtscheiding, werkloosheid) signaleren.

De meeste woningen (54,4%) zijn koopwoningen,. 25,0% zijn sociale huurwoningen en 20,5% zijn particuliere huurwoningen. Maar ook hier geldt dat zich grote verschillen voordoen tussen de buurten. Ligt de gemiddelde woningwaarde in Bosweide op 530.000,- en bestaat de woningvoorraad voor 93,7% uit koopwoningen, in De Venen bedraagt de gemiddelde woningwaarde 188.000,- en is 57,4% sociale huurwoning.

De bewoners van Ypenburg zijn over het algemeen tevreden over hun leefomgeving. De wijk is ruim opgezet, groenvoorzieningen en andere openbare ruimtes zijn goed onderhouden  en er is een gevarieerd aanbod aan speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren. Ruim 80% van de bewoners vindt het prettig wonen in de wijk en geven gemiddeld een 7.4 voor hun woonomgeving en een 6.8 voor de veiligheid van de woonomgeving. De kans op woninginbraak of beroving op straat is beduidend lager dan in Den Haag.

In het Wijkplan 2016-2019 worden de volgende prioriteiten genoemd

  • Veiligheid in en rond basisscholen;
  • Maatschappelijke betrokkenheid en bijdrage van jongeren organiseren en het stimuleren van initiatieven in georganiseerd verband;
  • Bevorderen van veiligheid / stimuleren van de eigen kracht van bewoners bij preventieprojecten;
  • Werkloosheid aanpakken;
  • Bevorderen van mantelzorg, vrijwillige inzet ten bate van hulpbehoevende ouderen;
  • Stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van sport en bewegen;
  • Behoud van bestaande participatie-initiatieven / sociale cohesie
  • Bevorderen van initiatieven gericht op het bevorderen van binding en leefbaarheid.

Verder lezen over Ypenburg:
>> “De overheid is wantrouwend, dat verstikt.”, Henk en Jacqueline
>> “Ik snap best dat de overheid wil dat we meer voor onszelf zorgen.”, Meneer Rienstra
>> Close up van Ypenburg
>> Hoe de gemeente Den Haag de decentralisaties heeft aangepakt